• zhàn zhuàn chán 
  • 14
  • WNBB

[僝]基本解釋

[ zhàn ]

表演。

[ zhuàn ]

應有。

[ chán ]

〔~僽(zhòu)〕a.煩惱;憂愁,如“唱道幾處笙歌,幾家~~”;b.摧殘;折磨,如“好花教風雨~~”;c.責怪;埋怨,如“恐那人知後,把你~~”;d.排譴,消閒,如“閒把詩~~”。

[僝]詳細解釋

未詳解

[僝]百科解釋

僝是中國多音漢字,拼音是zhàn、zhuàn和chán,總筆畫是14筆,意思是表演;應有;煩惱,憂愁。 更多→

[僝]英文翻譯

to abuse; to revile