• lún 
  • 4
  • WXB

[侖]基本解釋

條理、倫次。

[侖]詳細解釋

〈動〉

  1. 侖,思也。——《說文》

  2. 自我反省檢討

    浙江令人自反省者,曰肚裡侖一侖。——《新方言·釋言》

  3. 侖、崘、崙 lún

  4. ——見“崑崙”( Kūnlún)

[侖]百科解釋

侖。lun,從亼(ji,三合)從冊(ce,冊)。聚集亼冊必依其次第,求其文(紋)理。侖,表示次序、條理。凡物之圓渾者曰崑崙,圓而未剖散者曰渾淪。侖、淪本作侖。又崑崙山,與崑崙同。見《漢志》。又《山海經》有侖者之山。又神名。《山海經》槐江之山,槐鬼離侖居之。《注》離侖,神名。又凡物之圓渾者曰崑崙,圓而未剖散者曰渾淪。侖、淪本作侖。 更多→

[侖]英文翻譯

logical reasons, logical order

[侖]為謎底的謎語

1.變化(打一字)

2.論長論短莫多言(打一字)