• xiāo xuē 
 • 9
 • IEJH

[削]基本解釋

[ xiāo ]

1.用刀斜著去掉物體的表層。~蘋果皮。~鉛筆。

2.打桌球時用球拍平而略斜地擊球:~球。

[ xuē ]

1.義同削(xiāo),用於一些複合詞:~鐵如泥。~足適履。

2.減少;減弱:~減。~弱。

3.除去:~職為民。

4.搜刮;掠取:剝~。

[削]詳細解釋

1. 削 2. 削

〈名〉

 1. (本義讀 qiào。裝刀劍的套子)

 2. 曲刀,書刀,削刀 ?

  削書刀也。——《曲禮·金工》注

 3. 東周和秦漢時用來除去書寫在木牘或竹簡上的錯字。又如:削刀(書刀)

 4. 簡札 。如:削青(古人制簡記事,先以火炙竹令其出汗變青,謂之“削青”。後泛指書籍)

〈動〉

 1. 斜著刀略平地切去物體的表層

  削則削。——《漢書·禮樂志》。注:“謂有所刪去,以刀削簡牘也。”

  為天子削瓜。——《禮記·曲禮》

  公輸子削竹木以為鵲。——《墨子·魯問》

  指如削蔥根,口如含朱丹。——《玉台新詠·古詩為焦仲卿妻作》

 2. 又如:削鉛筆;切削;削瓜(削去瓜皮。古代的一種禮節;又指削去皮的瓜);削杖(古代母喪時子服齊衰所執的木杖,用桐木削成)

 3. 刪除。指刪改文字

  削而投之。——《左傳》

  有司請定法,削則削,筆則筆,救時務也。——《漢書》。顏師古注:“削者,謂有所刪去,以刀削簡牘也。”

 4. 又如:削改(刪改);削抹(刪改抹去)

 5. 削除;削減

  外削幅。——《儀禮·喪服禮》

  寇至度必攻。主人先削城編,唯勿燒。——《墨子》

 6. 又如:削籍(官吏免職);削免(削除);削跡(削除車跡。謂不被任用;又作消蹤匿跡。謂隱居)

 7. 掠奪

  故為吏牧民者競相剝削。——《梁書·賀琛傳》

 8. 又如:削奪(剝奪,奪去);削斂(剝削聚斂)

 9. 分,割裂

  夫齊,削地而封 田嬰。——《戰國策·齊策》

 10. 又如:削小(將封邑分小)

 11. 剃;刮

  好雄強,似出家的子路,削了發的金剛。——《西廂記諸宮調》

 12. 又如:削剝(刮削;亦謂侵蝕);削髮披緇(剃去頭髮,身著黑衣。表示出家);削頭(猶削髮)

 13. 裁剪縫紉 。如:削縫(猶縫紉)

〈形〉

 1. 苛刻 。如:削刑(猶嚴刑);削虐(苛刻殘暴);削薄(刻薄)

 2. 消瘦,纖細瘦長

  子何清削如此?——《流江記》

 3. 又如:削削(纖弱的樣子);削約(稀疏細小的樣子);削瘦

 4. 另見 xuē

 1. 削弱,削減

  辯智而魯削。——《韓非子·五蠹》

  日削月割。——宋· 蘇洵《六國論》

  兵挫地削。——《史記·屈原賈生列傳》

  楚日以削

 2. 徒峭

  石崖側削。——《徐霞客遊記·游黃山記》

 3. 又如:削壁(徒削的山崖)——現專用於合成詞中,如“剝削”、“削減”、“瘦削”。義同“削( xiāo)”

 4. 另見 xiāo

[削]百科解釋

基本字義形聲字。字從刀,從肖,肖亦聲。“肖”意為“變小、變細”。“肖”與“刀”聯合起來表示“用刀將物體切割去外圍。 更多→

[削]英文翻譯

scrape off, pare, trim