• zhōng 
  • 6
  • WWCY

[伀]基本解釋

1.〔~矇〕恐懼狀,如“~~狼狽,懼以輕遇。”

2.對公公的一種稱呼。對丈夫哥哥的稱呼。

[伀]百科解釋

說文解字【卷八】【人部】伀志及眾也。從人公聲。職茸切[清代陳昌治刻本『說文解字』][清代段玉裁『說文解字注』]志及眾也。與公同義。其音當同。引伸為夫兄曰兄伀之字。或作妐。若方言,廣雅之佂伀。卽今怔忪字也。從人。公聲。職茸切。九部。 更多→

[伀]英文翻譯

excited

[伀]相關搜尋