• bài 
  • 5
  • AWU

[䒔]基本解釋

一種草。

[䒔]百科解釋

注 音:bài繁體字:漢字結構:造字法:艸簡體部首: 艸䒔的部首筆畫: 6總筆畫: 8筆 順:12234 䒔的意思、基本信息五筆86:AWU五筆98:AWU五行:UniCode:4494四角號碼:44800倉頡:TCGBK編碼:規範漢字編號: 更多→

[䒔]英文翻譯

name of a variety of grass