• zuó zhà 
  • 11
  • XTHF

[䋏]基本解釋

[ zuó ]

大繩索。

[ zhà ]

繒紕貌。

[䋏]百科解釋

䋏,拼音:zuó,注音:ㄗㄨㄛˊ,釋義:①繩索;大繩索,粗繩子。②一種絲織物。又音:zhà,注音:ㄓㄚˋ,釋義:繒紕(zēng pī)貌,即縠帛、絲縷等破壞而披散的樣子。 更多→

[䋏]英文翻譯

bulky cables, spoilt silk; thick and big ropes or cords