• qì qià yáo 
  • 6
  • DHVN

[㓞]基本解釋

[ qì ]

《唐韻》恪八切《集韻》丘八切,𠀤音劼。《說文》巧㓞,或作𠛉。又與契通。《六書正譌》音器,約也。從刀豐聲。象刀刻畫竹木以記事者。別作契栔,後人所加。

[ qià ]

無解釋。

[ yáo ]

無解釋。

[㓞]百科解釋

報錯 更多→

[㓞]英文翻譯

to engrave, (interchangeable with U 5951 契) a written contract or agreement